شب را باید پاس داشت . چون شب لحظه ای می تواند ما را از زندگی ماشینی دور سازد. شب می تواند ما را به دور از تعاریف  سطحی و سخیف دنیایی و خارج از همه طبقه بندیهای اجتماعی یک لحظه به ما یادآور شود که چقدر تنهاییم . شب به ما فرصتی می دهد یک لحظه بایستیم به روزهای بیخیال رد شدن از کنار آدمها ، خنجر زدن به آنها  و بیتفاوتی نسبت به آنها تعمق کنیم .

حال وقتی قرار است شبی طولانی تر از شبهای دیگر شود باید تعمق را بیشتر تجربه کرد . چه خوب است تجربه ها ی اینچنینی را در چنین شبی با هم به اشتراک بگذاریم .

کاری که در بنیاد فرهنگ و زندگی در شب یلدا شد . دوستان در کنار هم جمع شدند و از چگونگی داشتن  تجربه ای ناب برای داشتن زندگی ارزشمند سخن گفتند .