در طرح هدفمند کردن یارانه ها به احتمال قوی جهت جبران تورم ایجاد شده در مواد اولیه و مدیریت فرآیندها و بهینه کردن آن ها، رشد فضای تکنولوژیک رخ خواهد داد.

 از سوی دیگر رشد دستمزدها نیز به علت تورم بروز خواهد کرد که تمام این عوامل میل سازمان های کار به سمت روباتیک کردن کارگاه های صنعتی و اتوماتیک کردن ساختارهای خدماتی را باعث می گردد که تمام این عوامل یک پیام قطعی دارد و آن بیکاری وسیع در سطح کارگران ساده و بی تخصص خواهد بود که از امروز باید برای آن ها فکری کرد.