پایان شمس العماره مورد سوال تعدادی از خوانندگان محترم وبلاگ قرار گرفته بود . بلاشک شخصیت پردازی سریال و خاکستری معرفی نمودن خواستگاران سریال اقتضا می نمود تا برتری خاص یک فرد به فرد دیگر با انتخاب لیلا صورت نپذیرد .

زیرا مممکن بود چنین انتخابی در ذهن بیننده این امر را متبادر کند که انتخابهای دیگر غلط و نابجاست و این خلاف هدف برنامه ریزان این سریال بوده است .

حال آنکه به خوبی می دانیم همه ما  فراخور نیازهای روح خود کسی را در زندگی برای ازدواج خواهیم یافت .بنابراین هر انتخابی در جای خود محترم و پاسخگو ما خواهد بود .