دوست دارم یه ماشین بهتر بخریم

دوست دارم خونمون رو بهتر کنی

اصلا از وضعیتی که دارم راضی نیستم این چه وضعیه که ما داریم

مرد امکاناتش اکنون فراهم نیست که اینها را برای زنش فراهم کند !

قضاوت شما در مورد این زن چیست

 چه زن زیاده خواهه و پرتوقعه !

 همسرش را درک نمیکند !

بیشتر زنهایی که چشم و هم چشمی میکنن اسیر این باورهان !

 

یه مرد باید در مقابل این خواسته ها چه کار کند ؟

اگر فشار زنش زیاد بود که امان را ازش برید طلاقش بده تا بره با یه مردی ازدواج کنه که بتونه توقعاتش رو جواب بده .

با قاطعیت جلو خواسته های زن باید ایستاد و گرنه معلوم نیست خواسته های زن سر از کجا در بیاره

اگر زن لجبازی بود با خانواده همسرش مطرح کنه تا اونها مشکل زن را حل کنند

یا ...

شما فارغ از جنستتون (که زن هستید یا مرد به این سوال پاسخ دهید)