آیا تاکنون اشتباهی کرده اید که برای خودتان نیز عجیب بوده باشد؟

ریشه این اشتباه در چه بوده است؟

فکرمی کنید چه بخشی از شما عامل این تصمیم گیری شده است؟