دو اثر  ترجمه ای جدید از آثار خانم پروفسور ورنا کاست رئیس انستیتو یونگ زوریخ،

که توسط انتشارات بنیاد فرهنگ زندگی در 24 تیر ماه رونمایی و
با تخفیف در کنار سمینار شکستن تقدیر رونمایی وعرضه میگردد
همچنین برای سایر علاقه مندان در سایت بنیاد فرهنگ زندگی قابل تهیه خواهد بود.