🔸لطفا نه ازدواج کنید ونه وارد رابطه ای شوید. چون حتما تنها تر خواهید شد!

🔻چون هیچ "غیر جادویی "وجود ندارد که این زخم شما را شفا دهد

🔺بلکه خود زخم مجددی بر زخم های کهنه شما خواهد شد.

🌀ضمنا تقصیر از آنها نیست بلکه مشکل مال شماست که نه مسئله
 را میشناسید نه حاضرید خودتان به نبرد بزرگترین درد ورنج زندگیتان بروید.

👈مسئله این است که شما یار مناسبی برای خودتان نیستید
 پس چرا فکر میکنید دیگری میتواند با یک جادو این یاری را انجام دهد؟کانالی برای کشف:
نقشه راه ایجاد تغییر و پیشرفت در زندگی شما