در جامعه نیمه بالغ ها، تحت تاثیر فرآیند همسطح سازی، بسیار کم شمارند بالغ هایی که الگوی جوان تر ها قرار بگیرند. بالغ های زمانه ها نامرئی شدند و به همین دلیل موضوع بالغ و بلوغ در پرده ابهام قرار گرفته است. ما باید از خودمان بپرسیم در تلاش ها، اشعار و سروده هایم برای رسیدن به بلوغ چه یافتم؟

به اعتقاد من بالغ کسی است که تحت تاثیر تمنیات پیش ادیپی نیست. به راحتی و لذت و هیجان فوری فکر نمی کند. از آن گذشته بالغ می تواند احساسات و حوادث زندگی خود را در حافظه، در یک معنای کلی و یا یک داستان ساماندهی کند.

بالغ واقعی کسی است که توانسته نقاط قوتش را حفظ کند. قوت هایی که مناسب نسل او و مناسب خلاقیت بودند.

بالغ اجازه تمدن را صادر می کند !