۱۵ الی ۲۵ اردیبهشت
۱۰ صبح الی ۸شب
٪۱۰ تخفیف ویژه نمایشگاه

نحوه دسترسی به شهر آفتاب/ نمایشگاه کتاب