گروه تلگرامی سمینار سی اردیبهشت تشکیل شده وما مشغول ارائه مطلب و ایجاد گفتگو در آن هستیم وتمرینهایی را برای افراد تا قبل از رسیدن به دوره قرار میدهیم بنابراین اگر شما هم قصد همسفری دارید سریعتر به گروه بیائید.تا از این یک ماه مانده به سمینار هم استفاده مناسب را ببرید

اطلاعات بیشتر و ثبت نام آنلاین:
http://goo.gl/4VZ9Qm