دختربچه ها خیلی زود یاد میگیرند که برای جلب تایید و تحسین پدر، باید چه بازی هایی انجام دهند. 
آنها ممکن است خود را باهوش، زیرک، محجوب و اغواگر نشان دهند. 

👧اولین مردی که دختر به او ابراز علاقه میکند، پدر اوست. 
پاسخی که پدر به ابراز علاقه او میدهد برای رشد جنسی دختر بسیار حیاتی است. 
گرما، بازیگوشی و عشق پدر برای رشد جنسی سالم دختر بسیار مهم است. 
درغیر این صورت اولین دلبستگی یعنی مادر، همچنان موضوع عشق اولیه و اصلی او باقی میماند. 
از سوی دیگر سلطه جویی، تملک طلبی و انتقاد پدر از دختر میتواند در آینده، رشد جنسی و علاقه دختر را
 به جنس مخالف مخدوش یا نابود سازد.

▪️پدری که نقش طبیعی خود را به عنوان حامی جنسیت دختر جوان خود نادیده میگیرد، بیشتر به روحیه دختر آزار میرساند
 و بعلت نیاز به سلطه مذکر، رشد جنسی عادی دختر را از طریق معاشرت با محارم متوقف میکند. 
چنین دختری باید بقیه عمر خود را صرف بازپس گیری جنسیت خود کند و
 این واقعیت را که بعنوان زن از حقوقی برخوردار است درک نماید.

🔸دختربچه های دیگر یاد میگیرند که وقتی دور و بر بابا هستند، استعداد خود را چندان بروز ندهند.
 آنها ممکن است مورد تمسخر، انتقاد، عدم تایید و آزار جسمی قرار بگیرند،
 بنابراین می آموزند که جلوی مردان خود را خیلی "با عرضه" نشان دهند. 
آنها به سرعت یاد میگیرند که اجازه دهند بابا بازی یا شطرنج را ببرد. 
این دخترها آرزوهای خود را فراموش میکنند و تلاش میکنند که همواره
 کسی که در نظر آنها به عنوان رئیس پذیرفته شده است، یعنی پدر، خیلی خوب به نظر بیاید. 
سرانجام آنها نسبت به آنچه که در زندگی آنها در رابطه با پدر اتفاق افتاده، 
احساس تلخی و انفعال میکنند و شکاک و عیب جو میشوند.

👩دخترانی که در دوران کودکی از بی توجهی پدر رنج برده اند در هر رابطه ای دنبال ان توجه گمشده میگردند.

📚 #کتاب #ژرفای_زن_بودن
نوشته #مورین_مورداک
ترجمه #سیمین_موحد
#انتشارات_بنیاد_فرهنگ_زندگی