بخشی از صوت پکیج، هم اکنون در کانال تلگرام بنیاد فرهنگ زندگی
سفر و چرخه ای که طی آن برای هر بانویی جهت دستیابی به آرامش، 
احساس رضایت، تعادل در روابط، شفای زخم ها و بازیابی روح زنانه ضروری است

اطلاعات بیشتر