همه ما  دارای خصوصیاتی هستیم که مورد مخالفت و سرزنش اشخاصی قرار گرفته اند که برای ما اهمیت داشته اند وطالب عشق ومحبت آنها بوده ایم.

 

هر خصوصیت ما که از طرف دیگران طرد شده،به ویژه اگر در زمان کودکی ما اتفاق افتاده باشد.

غالبا در نظر خود ما نیز غیر قابل قبول وشرم آور جلوه خواهد کرد ولذا سرکوب کرده وبه اعماق ناخود آگاه ارسال میکنیم .

واین بدان معنی است که آن خصوصیت ،به صورت سایه درآمده ودر طول مسیر زندگی به موجودیت خود  ادامه خواهد داد.

اما متاسفانه به شکل مخرب وآسیب زننده، ودر آینده مدام اسباب شرمندگی وحال بد ما را فراهم خواهد کرد.

به عنوان مثال شاید کسی در برونگرایی توانمندی داشته باشد اما در خانواده درونگرا متولد شده و مدام به خاطر میل به ارتباط وخوش مشربی مورد سرزنش وکنترل قرار بگیرد به گونه ای که فرد آرام آرام به دشمن مهمترین ویژگی خود تبدیل شود .حالا شما تصور کنید فرد در طول زندگیش دچار چه تشویش واضطراب وافسردگی برای این خصیصه  خواهد شد.

وتنها راه نجاتش باز شناخت خود و رفتن به سمت نیمه سرکوب شده است. حالا در سمینار یک روزه 13اسفند قصد این است که کشف کنیم ،چه بخشهایی از من دچار این حادثه شده اند وبرای شما معلولیت آفریده اند

بخشی از محتوی سمینار یکروزه13 اسفند

برای اطلاعات بیشتر وثبت نام