اما احتمالا او برای زنان پسر محبوب ،جالب،وخوبی خواهد بود که به ندرت کاندید ازدواج میشود مگر زنی که قصدش از ازدواج بستن دهان دیگران برای رسیدن به جاه طلبی هایش باشد. این مرد قسم خورده است روی حرف زنش حرف نزند! واین قسم زندگی زناشویی او را به خانه ای آرام همچون خانه مردگان تبدیل میکند،او به مرور که زندگی پیش میرود وشاید هم همان اوایل زندگی به ناتوانی جنسی دچارمی شود چون حس میکند نکند این کارش هم همسرش را آزار دهد!!!

راه نجات این پسر درک پدر وناکامیها وکامیابیهای او، وجدا شدن از رابطه پدر مادر وپیوستن به مردانگی خویش از طریق ارتباط بهتر با مردان بزرگتر است در روز13 اسفند ماه (سمینار یکروزه نقشه راه ایجاد تغییر وپیشرفت در زندگی) اشارات اولیه برای آغاز سفر برای زنان ومردان را ارائه میکنم وبه گواه شرکت کنندگان روز مهمی در زندگی افراد حاضر خواهد بود.

مردان نیازمندند هم دفاع از حریم خود را یاد بگیرند وهم احترام به حریم زنان،اینگونه رابطه حقیقی ،شفا بخش وپایدار خواهد بود

ارادتمند سید سهیل رضایی

برای کسب اطلاعات  بیشتر وثبت نام