در تجاربی که در سمینارهای یک روزه (نقشه راه ایجاد تغییر وپیشرفت) داشته ام وقتی به منزل چهارم سفر قهرمانی انسان میرسم ، مفهومی داریم به نام منزل حامی وحامی قلابی ،در اینجا به دختران وپسران ومردان وزنانی اشاره میکنم که در اثر نداشتن بی رحمی شفا بخش خود ودیگری را به باتلاقی دچار کرده اند که نمیتوانند با هیچ ترفندی از آن خارج شوند.

واما اصل قصه :

دختری زخم خورده وآسیب دیده از یک رابطه ویا اخراجی ازیک محیط کار در یک فضای جمعی با شما آشنا میشود وشمامیخواهید به او دلداری دهید واین دلداری اگر بازمان طولانی ورفتار عاطفی همراه و توام شود هیچ بعید نیست کم کم دالدادگی تعبیر شود وشما هم فکر کنید اگر به طرف حقیقت را بگوئید واشتباه را برطرف کنید طرف ناراحت ودلشکسته خواهد شد پس دلرحمی میکنید و دل به دریا میزنید وچیزی نمیگویید وپا بر دل خود میگذارید تا دلی را ازدست ندهید واما این بزدلی شما کم کم کار را به جایی میکشد که موضوع برای دیگری قطعیت پیدا میکند وحالا شما میمانید ودل روی دست مانده !!!!

حالا اگر جرات داری بگو :آقا ،خانم به خدا این دل اون دلی که شما فکر میکنی نیست

اما دیگر کار از کار گذشته واگر حرف بزنی به شما خواهند گفت..... من جوانی ام را به...

خلاصه شما اگر پرستار نیستی،روان درمانگر هم نیستی وکمی هم دلسوزی داری یک چند قدمی که امدی قبا از سو تفاهم دل به ریا بزنو حرف راست را بگو

ضمنا اونهایی هم که دنبال یک زخمی از رابطه میگردند که برای خودشان عشقی از ان بدوزند تجربه ثابت کرده این پرنده های زخمی به محض اینکه خوب میشوند بال میزنند ومیروند واین اسمش خیانت نیست،بلکه اسمش حماقت به گل نشسته است.در این باره روز پنج شنبه 13اسفند در سمینار نقشه را بیشتر برایتان خواهم گفت به ویژه درمنزل:حامی،عاشق ویتیمی

ارادتمند سهیل رضایی

 

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نامhttp://goo.gl/4TtpAx