🍀🍀 تاثیر دروان کودکی وگذشته در سرنوشت  ما

 

دوران کودکی تاثیر بسیار مهم و بسزایی در بزرگسالی آدمی دارد و قسمت زیادی از هویت و شخصیت  انسان در دوران کودکی شکل می گیرد ..

 

از طرفی دیگر هیچ کسی در دنیا وجود ندارد که در کودکی آسیب ندیده باشد و کاملاً درست و صحیح و یا سالم و بدون آسیب به هشت سالگی رسیده باشد ...

 

اگر ما در دوران بزرگسالی این زخم ها و آسیبها را با رفتن پیش یک روانکاو و یا روانشناس و آگاهی و دانایی حل نکنیم و بر آنها مرهم نگذاریم بی شک بسته به آن آسیبها و مقدارشان زندگی در بزرگسالی ما را خراب خواهند کرد

 

بنابراین باید آسیب های دوران کودکی را درست کنیم و گرنه هم زندگی خود هم زندگی همسر خود و هم بچه ها را خراب خواهیم کرد و در این باره هیچ شوخی هم وجود ندارد و هیچ استثنایی هم وجود ندارد ...

 🍀🍀بنیاد فرهنگ زندگی در همین راستا 13 اسفند ماه  از ساعت 2 الی 8 عصر سمینار خودشناسی  عمقی را برگزار میکند.

اگر مصمم به توقف آسیبها و ایجاد فرصتهای تازه هستید میتوانید با راهبری سهیل رضایی با ما همسفر شوید

تلفن تماس برای ثبت نام ودریافت اطلاعات بیشتر

۸۸۵۲۴۱۰۰-۲

آدرس سایت برای ثبت نام آنلاین