مثل رابطه هایی که به یک شکل واحد خراب میشه

شغلهایی که نیامده از بین میره

شراکتهایی که مثل هم به جدایی میرسه

زندگی والدینی که در زندگی بچه ها تکرار میشه

خیانتهایی که مدام در انتخابها رخ میده

 

یک جایی باید ریشه را با شجاعت بشناسی ودست از مشغول شدن با میوه برداری،چون هر بار که میوه را بکنی دوباره در زندگی تکرار خواهد شد.


🍀🍀بنیاد فرهنگ زندگی در همین راستا🍀🍀

13 اسفند ماه از ساعت 2 الی 8 عصر سمینار خودشناسی عمقی را برگزار میکند.


اگر مصمم به توقف آسیبها و ایجاد فرصتهای تازه هستید .

میتوانید با راهبری سهیل رضایی با ما همسفر شوید.


تلفن تماس برای ثبت نام 3-88524100 

دریافت اطلاعات بیشتر اینجا وارد شوید.