● دوران کودکی تاثیر بسیار مهم و بسزایی در بزرگسالی آدمی دارد
 و قسمتـــ زیادی از هویت و شخصیت انسان در دوران کودکی شکل می گیرد ..

● از طرفی دیگر هیچ کسی در دنیا وجود نـدارد که 
در کودکی آسیب ندیده باشد و کاملاً درست و صحیح و یا سالم و بدون آسیب
 به هشت سالگی رسیده باشد ...

● اگر ما در دوران بزرگسالی این زخم ها و آسیبـها را 
با بدست آوردن آگاهی و دانایی حل نکنیم و بر آنها مرهم نگذاریم 
بی شک بسته به آن آسیب ها و مقدارشان زندگی در بزرگسالی ما را خراب خواهند کرد

● بنابراین باید آسیب های دوران کودکی را درست کنیم 
و گرنه هم زندگی خود هم زندگی همســــر خود و هم بچه ها را خراب خواهیم کرد
 و در این باره هیچ شوخی هم وجود ندارد و هیچ استثنایی هم وجود ندارد ... 

🍀🍀بنیاد فرهنگ زندگی در همین راستا
 1 بهمن از ساعت 2 الی 8 عصر سمینار خودشناسی عمقی را برگزار میکند.
اگر مصمم به توقف آسیبها و ایجاد فرصتهای تازه هستید 
میتوانید با راهبری سهیل رضایی با ما همسفر شوید
تلفن تماس برای ثبت نام ودریافت اطلاعات بیشتر
۸۸۵۲۴۱۰۰-۲
آدرس سایت برای ثبت نام آنلاین
Bonyadonline.ir