این ویژگی عاشق سالم به عنوان منزل هشتم بیداری قهرمان درون است که پنجم آذر از آن سخن خواهم گفت