برای پیدا کردن تصویر قهرمانی در ناخودآگاه خود باید به صندوقچه رویاهای کودکی خود دسترسی پیدا کنیم،شاید اگر خودمان چیزی یادمان نمی آید علت آن باشد که تلخیها وسردیها وطرد شدن ها حالمان را گرفته است وما امروز به مدد ماسکها ،خودی برای خودمان دست وپا کرد ه ایم که آن به یاد آوردنها آوارمان میکند!پس خودآگاه روان مادستور فراموشی میدهد،اما بی خبر است که همه چیز با هم فراموش ومدفون میشود ،هم رنجها وهم گنجها
وما اینجا کنار هم هستیم تا بکاویم رنجها راتا بیابیم گنجها را

5 آذر دیداری دل نشین وکلامی ماندگار در کنار جمعی مشتاق