در دوران کودکی ما با حساس بسیار مثبت به زندگی وارد میشویم وشوق عجیبی برای زندگی کردن داریم،چون هنوز هیچ درکی از جهان جدید نداریم وجهان قبلی هم برایمان بسیار جالب وراحت بوده است،جهانی که کسی به طور کامل مسول تمام ابعاد زندگی ما بود واز راه بندناف تمام مسولیتهایش را عالی انجام میداد وما با همین تصور وارد این جهان میشویم وبا کوچکترین گرسنگی داد وهوار راه میاندازیم که چرا مسولیتتان را فراموش کرده اید؟ ومن اینجا رها شده ام؟!؟!
وقتی زمین میخوریم ویا به در ودیوار اصابت میکنیم آنها به در دیوار ،بد وبیراه میگویند!!وما همچنان کور ادامه میدهیم وبی مسولیت...
منبع برای مطالعه بیشتر:
کتاب:زندگی برازنده من
پکیج شنیداری :زندگی برازنده من

سمینار یک روزه به همراه تست:5 آذر ماه