1. من به دنبال راه هایی برای تحول و بهتر شدن در خودم هستم.
2.من احساس می کنم که با تحول در خود می توانم به دنیای بهتری دست یابم
3.من اغلب در جستجوی راهی برای تحول بخشیدن به زندگی ام هستم. (کتاب ها، فیلم ها، معاشرت با آدم های مختلف دیگر و ...)

4.من اعتقاد دارم که عدم جستجو باعث رکود و پوسیدگی انسان می شود، لذا ایجاد تغییر در زندگی را با آغوش باز می پذیرم. 

5.من اغلب در پی یافتن معنای زندگی و پیدا کردن هویت خود هستم


بخش دوم
1. من حاضرم چیزهایی را که باعث احساس امنیت من هستند، اما برای من متناسب نیستند را رها کنم. 
2. من حاضرم برای رسیدن به رشد و کمال، امنیت خود را رها کنم. 
3. من حاضرم زخم ها و رنج ها را بپذیرم و درس آن ها را فراگیرم. 
4. زمانی که تحولی در من ایجاد می شود، به واسطه آن بسیاری از چیزها که با تحول جدید من سازگار نیستند را رها می کنم.
5. من می پذیرم که اگر چیزی را از دست می دهم، راهی برای رشد را باز کرده و نباید آن را انکار کرد. 
نمرات بخش اول ودوم را جداگانه جمع بزنید.
خوشحال میشوم اگر نمره هر دوبخش را به تفکیک در زیر پست بگذارید تا بقیه 
هم ارزیابی از خودشان به صورت آمار پیدا کنند.

تحلیل تست