شرح مسیر و عملکرد ما در روز پنجشنبه ودستاوردهای احتمالی شما:
قبل از حضور در جلسه تستی از شما گرفته خواهد شد که قادر است بیست وچهار وضعیت وموقعیت شما را در زندگی وروابطتتان تحلیل نماید وبراساس کسب نمره در هر مرحله تشخیص دهد در چه مواردی شما به انجام چه فعالیت‌هایی جهت سازماندهی زندگی خود احتیاج دارید وتا کنون برای این عدم سازماندهی چه هزینه های پرداخت کرده آید. 
این تست مراحل زندگی را به سه مرحله آمادگی برای تحول،تشرف به تحول ومنطقه رسیدن به بلوغ وبرکت تقسیم میکند ودر تحلیل برای شما باز میکنیم که شما در کدام مرحله خوب حرکت کرده آید ودر کدام مراحل درمانده اید وحال چه باید بکنید.
محل برگزاری:برج میلاد
ساعت:2 الی 8 عصر
بقیه شرح را در پست بعدی برایتان مینویسم 
برای اطلاعات بیشتر واعلام آمادگی برای حضور با تلفن 88524100_ 2 تماس بگیرید