در مسیر زندگی ما به مرور می آموزیم بخشهایی از خود وزندگیمان را دوست نداشته باشیم وبرای بهتر جلوه کردن آنها را از نظر دیگران پنهان میکنیم اما همیشه در اضطراب آشکار شدن آنها به سر میبریم،در سمینار نه مهر شما با انجام تست تشخیص خواهید داد در چه بخشهای زندگی دچار این آسیب هستید وبرای شفا از کجا باید آغاز کنید ویاد میگیرید که بعد از شفا از آن بخشهای سرکوب شده چگونه باید برای زندگی بهتر استفاده کرد،حل نکردن این بخش روان میتواند روابط وآینده شما را در معرض آسیب جدی قرار دهد ،نهمهر روز جدید شروع زندگی متفاوتی برای همسفران خواهد بود. 

اطلاعات بیشتر: تماس با 88524100