وقتی ایمان پیدا کردید
موقعیتی که در آن قرار دارید دیگر متعلق به شما
نیست ،نباید در شروع سفر شک کنید
حتی اگر دیگران در حسرت جای شما باشند
چون هرچقدر سفر به تاخیربیفتد،
خسارت وهزینه آن مدام افزایش میاید وتجربه
آن دردناکتر میشود. 
هر موقعیتی با گذر زمان ارزشمندی ، کارایی،جذابیت خود را به مرور از دست میدهد واین بخشی از تقدیر زندگیست. 
سهیل رضایی