جواب:
در درجه اول باید ببینیم بیشترین حجم این آسیبها در چه بخش وجود انبار شده است؟
مرحله دوم: باید دید تا کنون با کدام نقابها وجودشان انکار شده است؟
مرحله سوم:به جای وظیفه اصلی برای عدم روبرویی چه انتخابهای کاذبی تا امروز جانشین شده است
به عنوان مثال:
اگر من ترس از آینده دارم برای پنهان کردنش به چه نمایشی دست زده ام تا کسی آن را پیدا نکند ونفهمد؟ 
مرحله چهارم:
چه آموخته والتهابی مانع رفتن من به سمت گشایش این وضعیت شده است.
در نه مهرماه ابتدا با تستی که قبلا به صورت آنلاین از شما گرفته شده برایتان مشخص میکند در کدام بخش زندگی شما ترس وتردید انبار کرده اید ومناسب هر بخش از کجا باید تغییر را آغاز کنید.
وقطعا این روند مکاشفه ایست ودر طول زمان شما ظرفیت وقدرت روبرویی را کشف وایجاد میکنید.
سهیل رضایی