• رسانه تلویزیون به عنوان والدی مدرن :

در جامعه کنونی که خانواده ها از هم باز شده اند و گستره فامیل به بزرگی کشور و حتی خارج از کشور پراکنده شده است، نسل های جوان امکان بهره گیری از خرد فامیلی را در اتخاذ تصمیم های خود به کلی از دست داده اند، چون نه دائی، نه عمو، نه خاله، نه پدر بزرگ و نه هیچ عزیز بزرگ دیگری در کنار آن ها نیست تا بتواند دانش و تجربه مورد نیاز برای مراحل تازه زندگی را پیش روی آن قرار دهد .

 

شاید این فقدان منشاء تعداد وسیعی از تولید نا بهنجاری های اجتماعی امروز ایران باشد و از آن جا که مدرسه و دانشگاه هم به شکلی فشرده مشغول گسترش دانش تخصصی جوانان هستند، نیازمند آن هستیم که رسانه بتواند ایفاکننده نقش آموزشی مهارت های زندگی باشد و شمس العماره به علت روندی ملایم و تخصصی توانسته است آغاز مناسبی در جهت آموزش تخصصی مهارت انتخاب همسر باشد که خود مهارتی بنیادی برای جلوگیری از آسیب های بزرگ اجتماعی است و امید آن می رود که این روند به صورت خاص در رسانه امتداد مناسبی یابد .