حرمت بزرگتر ها :

بارها در روند قصه ما شاهد آن هستیم که لیلا به پرخاشگری و تمسخر بزرگترهای خود می پردازد و از طرف عمه جان و هرمز خان این روش پذیرفته نمی شود و به او تذکر جدی در منش و روش برخورد داده می شود که به علت روند مناسب تذکر دهی و استدلال مناسب، لیلا به خطای خود معترف گشته و حاضر به عذرخواهی و دلجویی می شود.


در دنیایی که اکثر فیلم های سینمایی استقلال جوانان را به غیر از عبور از حرمت بزرگترها مسیر دیگر نمی شناسد، شمس العماره در نوع خود ارائه دهنده تعاملی تازه برای حفظ و گسترش استقلال است و مرز باریک استقلال، خودسری و پرخاشگری و عبور از مرز دیگران را آموزش می دهد .