پدر غایب:

پدری که مدام در سفر است،

پدری که پسرش را رقیب خود میداند

پدری که در خانه وجاهتی ندارد

پدر الکلی ومعتاد وفاقد اقتدار

پدر مدام منتقد

پدر فوت شده یا جدا شده با طلاق

پدر با تفاوت سنی بالا که دیگر نمیتواند آن ابراز قدرت ومدیریت ومبارزه را انجام دهد.

برای دوستانی که با این مسئله درگیرند کتاب پدر غایب وپکیج انواع مردان وسفر قهرمانی مرد راهگشاست