اگر فکر می کنید که شکست خواهید خورد، می خورید .

اگر فکر می کنید جرات ندارید، ندارید .

اگر فکر می کنید بازنده خواهید شد، می شوید .

همه چیز بسته به ذهن شماست و دستیابی به هر چیز در این جهان، با اراده آغاز می شود .

اگر برای خود منزلتی قایل هستید، همین گونه اید .

برای بالا رفتن باید بزرگ اندیش باشید .

قبل از اینکه جایزه ای ببرید، باید به توانایی خود اطمینان داشته باشید .


نبرد زندگی همواره به نفع قوی ترین ها و ضعیف ترین ها خاتمه نمی یابد، بلکه کسی دیر یا زود برنده می شود که به توانایی خود ایمان دارد .