ما تنها با به رسمیت شناختن آنها میتوانیم زمان غافلگیری خود را کاهش داده وبرای واکنش بهتر آماده شویم. 
اگر کمی به عقب برگردیم میفهمیم بعضی اوقات حادثه هایی که به نظر تلخ بودند امروز منشاء شیرینهای زندگی ما هستند.
عموما رشد انسان در زندگی از جدایی وسقوط آغاز میشود،وهرچقدر ما بالغتر شویم از سقوط ها کمتر میرنجیم چون به ارزش گنج پنهان در آنها بهتر پی میبریم.
سهیل رضایی