چند سالی است در برنامه های تلویزیونی(اعم از داخلی و خارجی)به عنوان یک میان پرده نمایش تصاویری مثل اهمالکاری مردم یا بروز اتفاقات ناگواری همچون پرت شدن از یک ارتفاع ، برخورد دوچرخه سوار با یک تابلو راهنما و سایر صحنه های اینچنین بهره گرفته می شود و از آنجا که عموما از این تصاویر نه به عنوان هشدار و دقت بلکه به عنوان تفریح و سرگرمی بهره گرفته شده این احتمال بسیار جدی وجود دارد که بینندگان را به طور ناخودآگاه دچار این عادت ذهنی منفی نماید که چنانچه چنین رخدادی در پیشگاه ایشان رخ دهد به طور خودکار دچار خنده و تمسخر گردند که قطعا این اتفاق مطمح نظر تهیه کنندگان چنین برنامه هایی نیست .

لازم به ذکر است که این حرکت زمانی فوق العاده آزار دهنده می گردد که با افکت خنده مونتاژ شده و بر روی تصویر توام گردد .