این قهرها کم کم نیاز به رابطه را لوث واهمیت صمیمیت را با اهمیت قدرت جابجا میکند واین یعنی نابودی یک رابطه از ریشه.