هر کدام از ما با نمادهایی که با خود حمل میکنیم به طور ناخود آگاه به زندگی خود معنا وهویت میبخشیم.
نمادهای ما:رنگی که انتخای میکنیم،لغاتی که با آن حرف میزنیم،آنچه در کیف خود داریم و...
هر زمان که آن نمادها جواب نمیده ما متوجه میشویم آن نماد گم شده یا شکسته ویا... این یعنی مرگ یک معنا ونیاز به معنای تازه وقطعا ورود نمادهای تازه،
پس مواظب باشید که هیچ نمادی نمیتواند تا آخر عمر با شما بیاید.