***در بخشی از دیالوگ‌ها دخالت دارم***

رضایی در پایان این گفت‌وگو در پاسخ به این پرسش که چقدر در نگارش فیلمنامه دخالت دارد؟


گفت: در بخشی از دیالوگ‌ها دخالت دارم اما در حد کلان دخالتی ندارم. در جاهایی که احساس می‌کنم دیالوگ زخم می‌زند یا خطا رفته است در دیالوگ دخالت می‌کنم؛ ولی من دیالوگ‌نویسی نکرده‌ام؛ نویسنده‌های شمس‌العماره افراد توانمندی هستند و خیلی خوب دیالوگ می‌نویسند؛ ما بیشتر با هم درباره ساختار حرف می‌زنیم. آنان از من سوال می‌کنند در چنین محیطی شخصیت چه واکنشی دارد و من به او می‌گویم این سه واکنش را می‌تواند داشته باشد. نویسنده‌ها هم مطالبی را که می‌گویم به عنوان نقطه نظر گذاشته و براساس این نقطه‌ها نظرها شخصیت‌ها را ساخته‌اند. بنابراین کار من این بود که نکات یک شخصیت، سیر تحولش و نگاهش به اطراف و واکنشش در مقابل اتفاقات را برای نویسنده‌ها مشخص کنم.