گاهی عدم بیان فشاری که شما در رابطه تحمل میکنید میتواند مانند موریانه ای عشق را در درون شما نابود کند.
پس گاهی اعتراض وبیان خشم میتواند شفا بخش روابط ما باشد 
حتی اگر کوتاه مدت فضا را تلخ ومشنج کند
سهیل رضایی