احساس های غیر قابل انکار، احساس هایی که نمی توانیم در برابرشان مقاوت کنیم، احساس هایی که نمی تواینم فراموششان کنیم، 3 راهی هستند که به ما نشان می دهند رویداد به نظر عجیب و غریبی که برایمان اتفاق افتاده بوده همزمانی و حاوی پیامی برای زندگی مان بوده است.

یونگ درباره ماهیت همزمانی و چگونگی کارکرد آن بیشتر توضیح می دهد و می گوید آن رویدادهایی که ما همزمانی می نامیم، مایه ی احساسی و بسیار آشکاری دارند...

برای ادامه مطلب اینجا کلیک کنید