متاسفانه امروز اول وقت به من خبر دادند دوست شفیقم آقای مهران دوستی به رحمت خدا رفته است.
بسیار متاثر شدم از فقدان این مردبزرگ و ارجمند.
او برای رادیو و رادیو دوستان سرمایه وعزت ارزشمندی بود امیدوارم روحش در نهایت آرامش واطمینان به جهان ابدی بپیوندد.