وباختن حکم مرگ را دارد شما به موجودی خسته ،عصبی، وکم کم غمگین وتنها تبدیل میشوید که دستاوردهای زیادی دارد اما حال خوبی ندارد ووقتی چیزی وموضوعی وکسی را برای جنگیدن ندارید افسرده ونامید میشوید واحساس پوچی وبی هویتی پیدا میکنید.ومن به شما خواهم گفت باید اورژانسی دنبال اصلاح وتغییر روند باشد وگرنه هزینه خیلی سنگینی پرداخته وخواهید پرداخت.واگر بانو باشید این هزینه دوچندان خواهد شد.
در کارگاه 31 اردیبهشت درباره این که چگونه می توان از موهبت جنگجوی درون به شکلی مثبت در جهت ایجاد تغییر و پیشرفت در زندگی بهره برد خواهم پرداخت

سایر مطالب: https://instagram.com/bonyadfarhangzendegi/  

تلفن تماس جهت رزرو یا ثبت نام :

88524100-3