بنیاد فرهنگ زندگی در نمایشگاه بین المللی کتاب:

شبستان، راهروی 28 ،غرفه 8 منتظر دیدارتان هستیم