چون هر چیزی در زندگی ما تاریخ انقضاء دارد واگر به میل خود رفتن را ودوباره یافتن را آغاز نکنیم شاید به دست تقدیر وبا دردی سخت تر مجبور به ترک چیزی بشویم که تاریخش سرآمده است .وبعدها میفهمیم که چه خوب شد تمام شد. ونام این منزل بلوغ اسانی نابودگری است. وبارها در طول زندگی آنرا ملاقات خواهیم کرد.سی یک اردیبهشت درباره این منزل سفر گفتنیهای فراوانی خواهم گفت.

تماس جهت رزرو و ثبت نام:

88524100-3