نقشه راه ایجاد تغییر و پیشرفت: قسمت یازدهم از سلسله گفتگوهای سهیل رضایی در مورد مهارتهای ثروت آفرینی در برنامه روزآمد شبکه ۵

مشاهده فیلم از سایت بنیاد فرهنگ زندگی

مشاهده فیلم از سایت آپارات