بخشی از سخنرانی در مراسم رونمایی محصولات جدید بنیاد در تاریخ ۲۳ اسفند ۹۳