میگم مگه میشه؟ قطعا پای یک زخم عمیق درمیانه
میگه :پس بگذار برات تعریف کنم ،یک بار عاشق شدم وجوابی گرفتم که دبگه دنبال ازدواج هم نمیروم! 

برای ادامه مطلب اینجا کلیک کنید.