دوستان عزیز ظرفیت رزرو برای حضور در ویژه برنامه روز شنبه 23 اسفند ماه تکمیل شد

به امید خدا  در برنامه ای دیگر پس از تعطیلات عید میزبان دوستانی خواهیم بود که موفق به رزرو نشدند