هنگامی که زندگی ناآرام است،تصور وجود نیرویی عظیم ،خردمند و طبیعی در درون ما آرام بخش است.

ایده اصلی که روانشناسی یونگ را جان می بخشد،مفهوم ناخودآگاه است.در حالی که این ایده امروزه رایج به نظر می رسد،اما در حقیقت در قلب روانشناسی های پویا جایی ندارد و حتی در تجربه زندگی روزمره ،مفهومی آشنا برای بیشتر مردم نیست.ناخودآگاه نیرویی مستقل است که در درون فعال می باشد،از حوزه درک شخص کاملا بیرون و دور است و قابل پیش بینی نیست.به دلیل وجود ناخوداگاه ما وسواس ها ،اعتیادها و فرافکنی عقده ها را که از درون مان سرچشمه می گیرند به دنیای بیرون منتقل می کنیم.

ادامه مطلب