وقتی قرار باشد به هر دری می‌زنیم در بسته باشد ، مطمئنا هیچگاه موضوع دسترسی ما به ثروت به نتیجه نخواهد رسید و ما در حسرت این موضوع عمری را شاید به پایان برسانیم. 
واقعیت این است که کسب ثروت پیش از آن‌که کاری صرفا در حوزه اقتصادی باشد ، قطعا احتیاج به پیش‌نیازهای روانی دارد . اگر ما تحت تاثیر گذشته‌ای قرار داشته باشیم که توان ثروت‌سازی ما را طلسم کرده باشد تا این طلسم روانی را نشکنیم نمی‌توانیم در این مسیر توفیقی کسب کنیم.

ادامه مطلب