.
زنان زیادی دیده ام که از برخی رفتار،قضاوت وبرخوردهای مردان زندگیشان(نامزد،پدر ،برادر ،فرزند پسر،مدیر،همکار،..)به شدت بهت زده شده اند وبه علت اینکه این رفتار برایشان توجیه نداشته یا فاصله گرفته اند ویا پافشاری به تغییر انها داشته اند،ویا برخوردی لجوجانه وتلافی جویانه انجام داده اند.
در صورتیکه هر سه واکنش به مرور رابطه را تخریب وتنش را مدام رشد خواهد داد وبعید نیست به کلی رابطه از دست برود.
حال آنکه اگر به خاطرات ورفتارها وقضاوتهای مردان خوب گوش دهید کم کم ریشه اتفاقات را به خوبی کشف میکنید وآرام آرام روش شفای ارتباط خود را پیدا میکنید وبرای دستیابی به تحلیل بهتر کارگاه """"پنج شنبه وجمعه """این هفته کمکی فوق العاده موثر در این مسیر خواهد بود،چون به شما این آگاهی را میدهد که چه بخشی از برخوردها مربوط به رابطه مردان با مادراشان وپدرشان است وربطی به شخص شما ندارد،اما شما نمیتوانید بی توجه به آن روابط خود را سامان دهید.

لینک ثبت نام:

http://tasmimgiri.com/Marketing/DetailsCurrent.aspx?ID=231001

تماس:3-88524100