قسمت چهارم از سلسله گفتگوهای سهیل رضایی در مورد مهارتهای ثروت آفرینی در برنامه روزآمد شبکه ۵

برای مشاهده گفتگو اینجاکلیک کنید