یکی از نکاتی که در کارگاه 16و17بهمن مورد تاکید جدی خواهد بود ،برخوردهایی است که مردها با زنان دارند و ارتباط این برخوردها با عقده های مردان

ادامه مطلب